TC thiết kế hệ thống điện

  • 11 TCN:2006 – Quy phạm trang bị điện. TCVN 394:2007 – Thiết kế lắp đặt trang bị điện trong công trình xây dựng – Phần an toàn. Tải xuống TCVN 9206:2012 – Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế. TCVN 9207:2012 – Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và … Đọc Thêm